ZASADY REKRUTACJI


SUMA PUNKTÓW UZYSKANYCH ZA:

- EGZAMINY GIMNAZJALNE
- OCENĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO
- OCENY Z TRZECH WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW SPORÓD:
BIOLOGIA, CHEMIA, TECHNIKA, PLASTYKA, INFORMATYKA, JĘZYK OBCY, W-F

UZYSKUJĄC POWYŻEJ 60 PKT.

ZOSTANIESZ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY:

OCENA JĘZYK POLSKI INNE PRZEDMIOTY
(LICZBA PUNKTÓW) (LICZBA PUNKTÓW)
CELUJĄCY 21 18
BARDZO DOBRY 18 16
DOBRY 14 12
DOSTATECZNY 10 8
DOPUSZCZAJĄCY 4 2

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

1. Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 23 maja – 10 czerwca 2011 r.
2. Możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze i przeniesieniu podania do innej szkoły. 15 czerwca – 17 czerwca 2011 r.
3. Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. 22 czerwca – 28 czerwca 2011 r.
4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 30 czerwca 2011 r. do godz. 12,00
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów. 30 czerwca 2011 r. od godz. 12:00 - 04 lipca 2011 r. do godz. 15:00
6. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół i podanie informacji o wolnych miejscach. 05 lipca 2011 r. do godz.12:00
7. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami. do 07 lipca 2011 r.
8. Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej. 08 lipca 2011 r.